การขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี งบประมาณปี 2560

        ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีเกิดก่อนวันที่  1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2499 และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ มีภุมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาล ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 25ุ60 ให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่  1- 30 พฤศจิกายน 2558

โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

2. ทะเบียนบ้าน(ที่อยู่ปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา

สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุผ่านธนาคาร สำหรับการลงทะเบียนผู้พิการ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพชีวิตคนพิการ

2. ทะเบียนบ้าน(ที่อยู่ปัจจุบัน)

3.สมุดบัญชีเงินฝากสำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับ เบี้ยความพิการผ่านทางธนาคารพร้อมสำเนา

3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทน

ประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน

การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการประจำปี งบประมาณปี 2560

       ขอเชิญชวนให้ผู้ที่มีเกิดก่อนวันที่  1 เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2499 และจะมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ มีภุมิลำเนาในเขตพื้นที่เทศบาล ที่ประสงค์จะรับเงินเบี้ยยังชีพ ในปีงบประมาณ 25ุ60 ให้ไปลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่  1- 30 พฤศจิกายน 2558

โดยยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวประชาชนที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐที่มีรูปถ่ายพร้อมสำเนา

2. ทะเบียนบ้าน(ที่อยู่ปัจจุบัน) พร้อมสำเนา

3. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารพร้อมสำเนา

สำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประสงค์ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ สูงอายุผ่านธนาคาร สำหรับการลงทะเบียนผู้พิการ ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

1. บัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมสุขภาพชีวิตคนพิการ

2. ทะเบียนบ้าน(ที่อยู่ปัจจุบัน)

3.สมุดบัญชีเงินฝากสำหรับกรณีที่ผู้ขอรับเงินเบี้ยความพิการประสงค์ขอรับ เบี้ยความพิการผ่านทางธนาคารพร้อมสำเนา

3. บัตรประจำตัวประชาชนผู้ดูแลคนพิการ กรณีเป็นผู้ยื่นคำขอแทน

 

ประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน