การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

        ด้วยงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้รับแจ้งจากอำเภอขามสะแกแสงว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา แจ้งขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-commmerce) กรณีซื้อขายสินค้าและบริการผ่านทางสื้อสังคมออนไลน์ (social Network) เช่น  Facebook Lin  Intragram เป็นการขายโดยใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต แต่ต้องขายเป็นอาชีพปกติจึงขอให้ผู้ประกอบการมาดำเนินการจดทะเบียนพาณิชย์ให้ถูกต้องตามประกาศกระทรวงพาณิชย์   เรื่องให้ผู้ประกอบพาณิชย์กิจต้องจดทะเบียนพาณิชย์ (ฉบับี่ 11) 1พ.ศ. 2553 เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป