การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ภารกิจการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ของ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ได้ดำเนินการจัดทำสถานที่กักตัวสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่กลับมาภูมิลำเนาเพื่อขอกักตัว 14วัน
เทศบาลมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนทุกท่าน……
#เราจะก้าวผ่านไปพร้อมกัน
#savenonghuafan
————————————–
ภาพข่าว : ง่านประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน