การจัดนิทรรศการการวันคนพิการสากล ประจำปี 2565

วันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้างสรรพสินค้า เซ็ลทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน ได้มอบหมายให้สวัสดิการสังคม นำโดย นางวนัชพร ยั่งยืน นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ และนางสาวขนิษฐา ประมูลใหม่ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย นักเรียนผู้สูงอายุ ได้เข้าร่วมกิจกรรมจัดนิทรรศการวันคนพิการสากล ประจำปี 2565  ซึ่ง ได้รับเกียรติจาก นายวิเชียร จันทรโณทัย ผุ้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ณ ห้างสรรพสินค้า เซลทรัลพลาซ่า จังหวัดนครราชสีมา
———————————-
ภาพข่าว :  งานสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน