การจัดประชุมประชาคม ระดับตำบล เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาและรับทราบปัญหาความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565

วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เทศบาลตำบลหนองหัวฟานดำเนินการจัดประชุมประชาคม ระดับตำบล เพื่อแจ้งแนวทางการพัฒนาและรับทราบปัญหาความต้องการ เพื่อเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน