การจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูง คนพิการ และผู้ป่วย ประจำเดือน พฤษภาคม 2564

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.
งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ได้ลงพื้นที่ใน
***ประชาชนได้ปฏิบัติตนตามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการสวมหน้ากากอนามัย และการเว้นระยะห่าง พร้อมรับบัตรคิว อย่างเคร้งครัด***
ภาพข่าวงานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน