การฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ภายในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 14 มิถุนายน 2564
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ได้ทำการป้องกันโรคไข้เลือดออกโดยการฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุง
ที่เป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ให้กับประชาชนในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ระหว่างวันที่ 11-18 มิถุนายน 2564
***หากประชาชนมีความประสงค์ต้องการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง ในบริเวณบ้านหรือใกล้เคียง สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่เทศบาลได้ทันที**
ภาพข่าว : งานสาธารณสุขฯ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน