การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2559