การซ้อมแผนเผชิญเหตุไฟไหม้สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน