การดำเนินงานชุมชน Zero Waste ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางบ้านหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ได้ลงพื้นที่ ชุมชนหนองหัวฟานในการดำเนินงานชุมชน Zero Waste ตามโครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะ ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อชี้แจงการดำเนินงานชุมชนซีโรเวส และสร้างความเข้าใจและนำไปสู่การปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันทุกครัวเรือน เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่ชุมชนเขตเทศบาล และเป็นการส่งเสริมรณรงค์เรื่องการคัดแยกขยะ การจัดทำธรรมนูญหรือข้อตกลงร่วมกันเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามเป้าประสงค์และเป็นชุมชน ZERO Waste ต้นแบบ… พร้อมนี้ นายระยอง พิมพ์ปรุ นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้มอบทุนส่วนตัวเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมสำหรับโครงการซีโรเวสของชุมชนต่อไป
——————————————-
ภาพข่าา : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน