การตรวจประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2558

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานรับการประเมิณประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในวันที่ 16 มิถุนายน 2559

 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน 

เทศบาลขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ที่ได้ทำการประเมิณประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่่น ประจำปี  2558