การตรวจเยี่ยมพ่อค้าแม่ตลาดนัดวันอังคาร บ้านหนองหัวฟาน

วันที่ 27 เมษายน  2564 เวลา  16.30 น.

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดย นายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน

นายนิรุธ งอสอน รองปลัดเทศบาล นายปราการ ถุงพุทซา นิติกรชำนาญการ และนายมนต์ชัย วงศ์สันติราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายกองการประปาฯ

ได้เข้าตรวจเยี่ยมพ่อค้าแม่ตลาดนัดหนองหัวฟานวันอังคาร เพื่อให้พ่อค้าแม่ค้าได้เฝ้าระวัง และปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

การแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ภาพข่าว: กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน