การต่อท่อน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาล

วันที่ 19 เมษายน 2564
กองการประปา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เจ้าหน้าที่ได้ออกให้บริการประชาชนในการต่อท่อน้ำประปาให้กับประชาชนในเขตเทศบาล บริเวณถนนหนองหัวฟาน-หญ้าคา หน้าบ้าน ผอ.สมหมาย หาญอนุสรณ์ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคน้ำประปาภายในเขตเทศบาลเป็นไปอย่างครบถ้วนและสามารถใช้น้ำประปาได้อย่างทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ
“น้ำประปาสะอาด ระบบผลิตได้มาตรฐาน บริการทั่วถึงและพอเพียง”
ภาพข่าว :งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน