การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ. 5/8, ผ.ถ. 5/8)

การประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ. 5/8, ผ.ถ. 5/8) ตามข้อ 177 ของระเบียบ กกต. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น ฯ และรายงาน ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการส่งประกาศให้ กกต. รับรองผลการเลือกตั้ง ฯ ต่อไป