การประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 
เรื่อง การประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟาน และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
 
ด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา