การประชาคมการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก

ด้วยเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ในปีงบประมาณ  2559

เพื่อให่้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เทศบาลฯ ต้องขอความร่วมมือจากประชาชน ทุกชุมชนในเขตเทศบาล ได้ร่วมกันเสนอปัญหาและ

แนาวทางแก้ไขร่วมกันกับเทศบาล ฯ 

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านร่วมประชุมประชาชม เพื่อหาแนวทางป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ชุมชนหนองหัวฟานพัฒนาก้าวหน้า  วันที่  16 ธ.ค 58 ณ  ที่ ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองหัวฟาน เวลา 13.00 น.

2. ชุมชนกลางบ้านสามัคคี              วันที่  23 ธ.ค 58 ณ   บ้านประธานชุมชน เวลา 13.00 น.

3.  ชุมชนหนองน้ำรั่วรุ่งเรือง            วันที่  13 ม.ค. 59 ณ  ศาลากลางบ้านดอนทะยิง เวลา 13.00 น.

4. ชุมชนดอนทะยิง                      วันที่  20 ม.ค.59 ณ   ศาลากลางบ้านดอนทะยิง เวลา 13.00 น. 

5. ชุมชนดอนม่วงสามัคคี                วันที่  27 ม.ค. 59   ณ  บ้านยายแพง กึ่งสำโรง เวลา 13.00 น.

6. ชุมชนหินตั้ง                          วันที่  3 ก.พ. 59 ณ  ที่ ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองหัวฟาน เวลา 13.00 น.

7. ชุมชนหัวหนอง                        วันที่  10 ก.พ 59 ณ  ที่ ทำการผู้ใหญ่บ้านหนองหัวฟาน เวลา 13.00 น.

8. ชุมชนเมืองนาทสามัคคีตะวันออก  วันที่  17 ก.พ 59 ณ  บ้าน สท. โสภณ เวลา 13.00 น.

9. ชุมชนเมืองนาทตะวันตก             วันที่  24 ก.พ 59 ณ  บ้านสท โสภณ เวลา 13.00 น.

10. ชุมชนตลุงหว้า                      วันที่  2 มี.ค. 59 ณ  ศาลากลางบ้านตลุงหว้า เวลา 13.00 น.

11. ชุมชนบ้านน้อยสามัคคี              วันที่  9 มี.ค. 59 ณ  ที่ ศาลากลางบ้าน เวลา 13.00 น.

12. ชุมชนดอนตำแย                     วันที่  16 มี.ค. 59 ณ  บ้านนางสติม เกียรติฉลอง เวลา 13.00 น.

 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน