การประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน