การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได้มีการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน