การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564

วันที่ 27 ธันวาคม 2564 ณ อาคารส่งเสริมและพัฒนาศักภาพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดย นายแดง ศรีนอก ประธานสภาเทศบาล ได้เรียกประชุมสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน พร้อมด้วยประชาชน ผูู้แทนองค์กรและหน่วยงาน คณะกรรมการแผนพัฒนาเทศบาล ในการเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 1) เรื่องที่เสนอใหม่เพื่อขอมติสภาเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่าย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีกางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 ข้อ 27 )
– โอนงบประมาณรายจ่าย ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข หมวดค่าครุภัณฑ์ ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ งบประมาณที่ตั้งไว้ 50,000 บาท งบประมาณคงเหลือก่อนโอน 50,000 บาท โอนเพิ่ม 70,000 บาท รวมงบประมาณหลังโอนทั้งสิ้น 120,000 บาท
2) การขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ2563 ข้อ 29)
-เปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสาธารณูปการ โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาล งบประมาณ 691,850 บาท
ข้อความเดิม ปริมาณ ขนาดยาว 145 เมตร สูง 2.20 เมตร
ข้อความใหม่ ปริมาณ ขนาดยาว 145 เมตร สูง 2.00 เมตร
ที่ประชุมสภามีมติเห็นชอบ
——————————————————–
ภาพข่าว : งานกิจการสภา เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน