การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

วันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1
ประจำปี 2564 นำโดย นายแดง ศรีนอก ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้เข้าร่วมประชุมตามวาระการประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
—————————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน