การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 นำโดยนายแดง ศรีนอก ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 ในการประชุมแปรญัตติและลงมติเห็นชอบเทศบัญญัติงบประมาณปี 2565
—————————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน