การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564 นำโดยนายแดง ศรีนอก ประธานสภาเทศบาล พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหารเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้เข้าร่วมประชุมตามระเบียบวาระการประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี 2564
—————————————
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน