การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ครั้งแรก

วันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
นายอำเภอขามสะแกแสงเรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ครั้งแรก โดยมีนายกิตติภูมิ ชื่นวรรณูปถัมภ์ ปลัดอำเภอ
(เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ) รักษาราชการแทนนายอำเภอขามสะแกแสง ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อให้สมาชิกสภาเทศบาลได้กล่าวปฏิญาณตนก่อนเข้ารับหน้าที่และดำเนินการเลือกประธานสภา รองประธานสภา และเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ซึ่งสภาเทศบาลมีมติดังนี้
๑.นายแดง ศรีนอก เป็นประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
๒.นางรำพึง วงศ์สันติราษฎร์ เป็นรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
๓.นายวิชิต นวลสกุลนิภา ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน