การประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559

เทศบาลจัดการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ

สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559 ในวันที่ 25 พ.ค. 2559