การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญสมัยที่ 3

ครั้งที่ 2 ในวันที่ 22 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล