การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานได่จัดการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ

สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล