การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2559

ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน