การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน โดยนายแดง ศรีนอก ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้ประกาศเรียกประขุมสภาเทศบาล สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ฝ่ายผู้บริหารนำโดย นายระยอง พิมพ์ปรุ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้เข้าร่วมการประชุมสภาเทศบาล เพื่อให้การประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตามระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565
——————————————-

ภาพข่าว : สำนักปลัดเทศบาล ตำบลหนองหัวฟาน