การประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔  ขึ้น เพื่อให้นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานได้แถลงนโยบายต่อสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานก่อนเข้ารับหน้าที่  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา  ทั้งนี้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.๒๔๙๖ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) มาตรา ๔๘ ทศ

แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  (โควิด-๑๙) ขึ้นภายในเขตพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ส่งผลให้จังหวัดนครราชสีมาโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส   โคโรนา (โควิด-๑๙) โดยกำหนดการใช้ห้องประชุมให้จำกัดจำนวนผู้ใช้บริการครั้งละไม่เกิน ๒๐ คน เทศบาลตำบลหนองหัวฟานจึงของดการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาล ในครั้งนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

 

 

 

 

ภาพข่าว :งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน