การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเหตุวาตภัย

วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. คณะกรรรมการช่วยเหลือประชาชนของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีเหตุวาตภัยที่เกิดขึ้น เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 โดยนายวิชิต นวลสกุลนิภา ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหัวฟานเป็นประธานที่ประชุม และมีมติให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัย จำนวน 5 ราย
 
 
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลหนองหัวฟาน