การประเมินเพื่อจัดตั้งศูนย์พื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน นำโดยนายระยอง พิมพ์ปรุ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหัวฟาน เข้ารับการประเมินเพื่อจัดตั้งศูนย์พื้นฟูสุขภาพ สุขใจใกล้บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการพื้นฟูสมรรถภาพด้านสุขภาพผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้มีภาวะพึ่งพิง
———————————–
ภาพข่าว : กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม