การป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19

การป้องกันตนเองจากไวรัส Covid-19
ภาพข่าว: กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุ (สคอ.)
ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)