การฝึกลอยตัวป้องกันการจมน้ำของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

วันที่ 2 กันยายน 2563

โรงพยาบาลขามสะแกแสงร่วมกับฮุก 31 นครราชสีมา

สอนการลอยตัวป้องกันการจมน้ำของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน