การยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา
🔸เรื่อง การยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 🔸
🔹ประกาศฉบับนี้ ให้มีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน – 9 พฤษภาคม 2564 🔹
***ให้ประชาชาชนในเขตเทศบาลทุกคนออกนอกบ้านสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งและตลอด**
ด้วยความห่วงใยและความปรารถนาดี จากสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ที่มาข่าวสาร : หนังสือจังหวัดนครราชสีมา
สำนักงานสาธารณสุข