การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ (รายใหม่)

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่
ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2506
—————————————
ภาพข่าว: งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน