การรับขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกันตนรายใหม่ ตามมาตรา 40