การรับวัคซีนสำหรับสุนัขและแมวป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (เพิ่มเติม)

ขอแจ้งประชาสัมพันธืไปยังประชาชนที่ยังไม่ได้นำสุนัขและแมวมารับวัคซีนขอให้ท่านให้มารับได้ที่กองสาธารณสุขเทศบาลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานขอแจ้งประชาสัมพันธืไปยังประชาชนที่ยังไม่ได้นำสุนัขและแมวมารับวัคซีนขอให้ท่านให้มารับได้ที่กองสาธารณสุขเทศบาล

ในเวลาราชการโดยให้ท่านกระติกใส่น้ำแข็งมาด้วยเพื่อทำการแช่ยาวัคซีนไป

จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน