การรับ (โอนย้าย) พนักงานท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อเเต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล