การศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชน”จังหวัดนครราชสีมา”

ท่านท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา กับท่านท้องถิ่นอำเภอทั้ง 32 อำเภอ

ร่วมศึกษาดูงานการบริหารจัดการขยะชุมชนของเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน , โรงเรียนผู้สูงอายุ และเศรษฐกิจพอเพียง