การอบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในชุมชน เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ อาคารศุูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้อบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนในชุมชน เรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมสู่ชุมชนเพื่อการสร้างอาชีพ ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมโดยพร้อมเพรียงกัน
——————————————-
ภาพข่าว : งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน