การเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของประชาชน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อความปลอดภัยของประชาชนชาวเทศบาลทุกท่าน
*เบอร์โทรศัพท์สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉิน *
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
044-971 223
ชุติกาญจน์ บุญยืน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ฯ
080 155 5244
สุริยา มุ่งแฝงกลาง เจ้าพนักงานป้องกันฯ
091 019 6724
———————————————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ชาวเทศบาลทุกท่าน

*เบอร์โทรศัพท์สายด่วน แจ้งเหตุฉุกเฉิน *
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
044-971 223
ชุติกาญจน์ บุญยืน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ฯ
080 155 5244
สุริยา มุ่งแฝงกลาง เจ้าพนักงานป้องกันฯ
091 019 6724
———————————————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน