การแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี ๔ ข้อ

ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีคำถาม ๔ ข้อ เพื่อให้ประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็น ดังนี้

๑.ท่านคิดว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไป จะได้รัฐบาลที่มีธรรมาภิบาลหรือไม่

๒.หากไม่ได้จะทำอย่างไร

๓.การเลือกตั้งเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของประชาธิปไตย แต่การเลือกตั้งอย่างเดียวไม่คำนึงถึงเรื่องอนาคตของประเทศและเรื่องอื่นๆ เช่น ประเทศชาติจะมียุทธศาสตร์และปฏิรูปหรือไม่นั้น ถูกต้องหรือไม่ถูกต้อง

๔.ท่านคิดว่ากลุ่มนักการเมือง ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมในทุกกรณี ควรจะมีโอกาสเข้าสู่การเลือกตั้งอีกหรือไม่ หากเข้ามาได้อีก แล้วจะให้ใครแก้ไข และแก้ไขด้วยวิธีใด

จำขอเชิญชวนประชาชนตอบและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นคำถามทั้ง ๔ ข้อ โดยมีรายละเอียด สถานที่ ห้วงเวลา ช่องทางและแบบสอบถาม ดังนี้

๑.สถานที่รับฟังความคิดเห็น

ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ศูนย์บริการประชาชนสำนักนายกรัฐมนาตรี (๑๑๑๑)ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์กรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตทุกเขต

๒.ห้วงเวลารับฟังความคิดเห็น

เริ่มรับฟังความคิดเห็๋นตั้งแต่วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นต้นไป ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้ ยังไม่กำหนดระยะเวลาสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็น

๓.ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

กำหนดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นช่องทางเดียวให้ประชาชนเดินเข้ามาแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง ณ สถานที่กำหนด โดยแสดงความคิดเห็นต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน กรอกข้อมูลหมายเลขบัตรประชาชน ๑๓ หลัก และรายการอื่นๆตามแบบพร้อมลงลายมือชื่อผู้แสดงความคิดเห็น

๔.การประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามความคิดเห็นสามารถดาวน์โหลดจากเว็ปไซค์ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย WWW.damrongdhama.go.th

ศูนย์ราชการอำเภอทุกอำเภอ และสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ทั้งนี้การดำเนินรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในเรื่องดังกล่าวทั้ง ๔ ประเด็นมิใช่สำรวจความคิดเห็นแต่อย่างใด แต่เป็นเพียงการให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นเพื่อรัฐบาลและส่วนราชการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการต่อไป