การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน  ลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓  โดยได้ดำเนินการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน จำนวน ๓  รูปแบบ

ดังนั้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาการประกาศกำหนดเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหัวฟานให้มีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย  เทศบาลตำบลหนองหัวฟานจึงเผยแพร่ประชาสมัพันธ์ให้ได้รับทราบ  รายละเอียดปรากฏตามสำเนาประกาศฯ  และเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ทั้งนี้ ประชาชนในเขตเลือกตั้งผู้ใดประสงค์จะเสนอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะให้ทำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเป็นหนังสือส่งให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา  ที่อยู่ ๕๕๕  หมู่ที่ ๑๕  ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๑๐ อาจส่งทางไปรษณีย์หรือส่งด้วยตนเอง  ทั้งนี้ให้ส่งภายในสิบวันนับแต่วันประกาศ