การแสดงตนเพื่อรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานรับการแสดงตเพื่อรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ประจำปี 2560

ขอให้ผู้สูงอายุมาดำเนินการในการกรอกแบบฟอร์มเพื่อแสดงตนที่จะรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปี 2560 โดยให้แนบหนังสือแสดงตน พร้อมด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และใบทะเบียนบ้าน 

มายืนเอกสารทั้งหมดที่งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 30 กันยายน 2559