การให้การช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

ประชาชนที่ประสบวาตภัยในเขตเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน วันนี้นายอำเภอมาตรวจบ้านเรือนประชาชนและคณะบริหารนำวัสดุก่อสร้าง มาอำเภอมาตรวจบ้านเรือนประชาชนและคณะบริหารนำวัสดุก่อสร้าง มาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทุกหลังคาเรือน ขอบคุณคณะผู้บริหารแทนประชาชนอำเภอมาตรวจบ้านเรือนประชาชนและคณะบริหารนำวัสดุก่อสร้าง มาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ทุกหลังคาเรือน ขอบคุณคณะผู้บริหารแทนประชาชน