กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564

ประกาศเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
เรื่อง กำหนดการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ คนพิการ และผูู้ป่วย ประจำเดือนพฤษภาคม 2564
ข้อควรปฏิบัติ :
สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม และรับบัตรคิว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่้อไว้รัสโคโรนา 2019
*****************************************************************************************
ภาพข่าว: งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
จึงขอประกาศ มาให้ทราบโดยทั่วกัน