กำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ประจำเดือน สิงหาคม 2559

เทศบาลมีกำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพในวันที่ 2 สิงหาคม 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟานมีกำหนดการจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วย ประจำเดือน สิงหาคม  2559 ในวันที่   2 สิงหาคม 2559

มีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. หมู่ที่ 2  บ้านเมืองนาท  สถานที่บ้าน สท. โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์

เวลา 10.30 น. หมู่ที่ 10  บ้านตลุงหว้า  สถานที่ศาลากลางบ้านตลุงหว้า

เวลา 11.30 น. หมู่ที่ 3 บ้านดอนทะยิง บ้านหนองน้ำรั่ว  สถานที่ ศาลากลางบ้านดอนทะยิง

เวลา 13.30 น. หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง หัวหนอง และหมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวฟาน สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เวลา  15.00 น. หมุ่ที่ 4 บ้านดอนม่วง สถานที่ บ้านผู้ใหญไมตรี  กรอกงูเหลือม

ขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านมารับเบี้ยยังชีพที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว