กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2559

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน 2559

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน กำหนดจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือนเมษายน 2559  มีรายละเอียดดังนี้ 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559

เวลา 10.00 น. หมู่ที่ 2 สถานที่บ้าน สท. โสภณ จิตติวัฒนพงษ์พันธ์

เวลา 10.30 น. หมู่ที่ 10  บ้านตลุงหว้า  สถานที่ศาลากลางบ้านตลุงหว้า

เวลา 11.30 น. หมู่ที่ 3 สถานที่ ศาลากลางบ้านดอนทะยิง

เวลา 13.30 น. หมู่ที่ 4 บ้านหินตั้ง หัวหนอง และหมู่ที่ 5 บ้านหนองหัวฟาน สถานที่ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน

เวลา  15.00 น. หมุ่ที่ 4 บ้านดอนม่วง สถานที่ บ้านผู้ใหญไมตรี  กรอกงูเหลือม

 

ขอให้ผู้สูงอายุทุกท่านมารับเบี้ยยังชีพที่ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ไปโดยพร้อมเพรียงกันตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน