กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย ประจำเดือนเมษายน 2564

ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน สำหรับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วย ประจำเดือนเมษายน 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 เมษายน 2564 ดังต่อไปนี้