กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน กรกฎาคม 2564

เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน
ขอประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนกรกฎาคม 2564
ในวันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม 2564
**การปฏิบัติเมื่อเข้ารับเบี้ยยังชีพ ขอให้ผู้รับเบี้ยยังชีพทุกท่าน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19)
โดยการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย 1 เมตร   การล้างมือด้วยแอลกอฮอร์ **
———————————————————-
ภาพข่าว : งานประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลหนองหัวฟาน